Punks and Pirates : fanzine nr.2

From autonomous archive
Jump to: navigation, search
Punks-and-pirates 2001 0.jpg
 

 

 

 

?the Lovesteaks .— the Spò’îlers
*Dutchbad Lady—me‘

 

 

? .- The Lovesteaks the Spò'îlers
* Dutchbad Lady-May '
Punks-and-pirates 2001 1.jpg
 

  
  
 
  

cunnertdata, damn”; en schatkaarten in
een fles en stuur ze naar:
Punks E Pirates
mathenessarmeg EZ \]

f3ü27 HE Hutterdam

Email: pìratesandpnnksíë’email.nnm

 

 

cunnertdata, damn "; and treasure maps in
a bottle and send them to:
Punks E Pirates
mathenessarmeg EZ \]

f3ü27 HE Hutterdam

Email: pìratesandpnnksíë'email.nnm
Punks-and-Pirates 2001 2.jpg
 

Punks en Pirates ken de vnigenüe bedenkiiisi verzinnen :

Super5uu5 weer inner hageni, Dannu "gediaiher" Schipper
veer Frentenuer enîmerp. 'Lueku‘ Kevin Jensen voer het
sieien van de Beckcnuer en Sigrid weer haar cnlumn.
Sieien Thije en Sierdurnb reeerris, Leen Steen. Lee Extreem,
Diels Zen, Black iIJirîew Etaleur, Fille geinierviemnera-v-hanrjs.
the Dppesi’re, SUB, Hades Hier…, Sense„:Eìiser Rau, Heise
Kain‚ Hemmene, Fever Bream en Fiumtonne Egn.tu/rumbnneì.

 

Punks and Pirates know invent the vnigenüe bedenkiiisi:

Super5uu5 again inner hageni, Dannu "gediaiher" Schipper
spring Frentenuer enîmerp. 'Lueku' Kevin Jensen enter the
sieien of Beckcnuer Sigrid and her cnlumn again.
Sieien Thije and Sierdurnb reeerris Leen Steen. Lee Extreme,
Diels Zen Black iIJirîew Window Dresser, Fille geinierviemnera-v-hanrjs.
the Dppesi're, SUB, Hades ... Here, Sense "Eìiser Rau, Heise
Cain, Hemmene, Fever Bream and Fiumtonne Egn.tu / rumbnneì.
Punks-and-Pirates 2001 3.jpg
 

 

 

 

editie 2

Oppositie ràdìdVborlopìg gestopt

Van onze kielhaler uit Spijk

radio

Na twee jaar het

programma ’Opposite’ me
veel locale en international _
underground muziek te heb—

ben gemaakt. Zijn Marco

en J-W Smile voor een tijdj
met hun wekelijkse program

ma gestopt. Het is

onzeker of deze show ooit nog

Contract Cenobites

De Cenobites gaan een single
en een cd uitbrengen op
Tocado-records. De opnames
zullen in December in de
Excess studio worden
gemaakt. Waarna de ge—
plande release ergens begin

2001 zal zijn.
Lovesteaks nog in
stu di 0 !

De opnames van the
Lovesteaks hebben toch

meer tijd in beslag genomen
dan de band van tevoren
dacht (zie interview elders).
Hierdoor heeft de band in
september en oktober geen
optredens gedaan. Om deze
tijd volledig in het maken
van nummers voor de
nieuwe cd te besteden. Op
het moment van schrijven
heeft de band al 11 num-
mers af en hebben ze nog
maar twee nummers te gaan
om weer een knaller van een
plaat uit te brengen.

nog

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

het

za]

0

ReleasePartylíeelergî’unklil

De opnames die op een zonnige moederdag in
de grote zaal van Nighttown werden gemaakt.
Zullen binnenkort te beluisteren zijn op CD.
Degenen die deze opnames zo snel mogelijk
terug willen horen, kunnen op vrijdag 24
november terecht op de release party van de
HEP lIl cd in Waterfront. Waar iedere bezoeker
na het betalen van de entree direct de cd in
ontvangst kan nemen. Na de stemmingen via de
Tocado Homepage over welke bands van het
HEP Ill het publiek het liefst ziet spelen op deze
release party. Is het nu zeker dat the Apers,
Cenobites, LReject, Riplets, Ragin' Hormones
en Buttscratcher 2000 hun opwachting mogen
maken. Enige onzekere factor is nog het wel of
niet toevoegen van de hardcore band Shorfime
aan de bill.

Een nieuwe dag !

1 december gaat Face Tomorrow de Rotterdamse
Excess studio in om drie of vier nummers op te
nemen. Deze nummers zullen waarschijnlijk
gebruikt worden voor een 7" en een split 7” met
Springraìn. De split met Spring Rain zal waar-
schijnlijk op een nieuw Rotterdams platenlabel
verschijnen met als voorlopige naam Rock0ut
Records. Face Tomorrow is nog op zoek naar een
persoon of label die hun andere 7" wil uitbrengen.

En de volgende release is……

komen.

in een andere (maandelijke) vorm zal terug
‘ " ' keren, Wat wel zeker is, is dat
volgende

Opposite

_ Magazine een dezer dagen uit

In dit gratis

magazine zullen o.a. inter-
views staan met the New
Bomb Turks, Agnostic Front,
Millencollin en de Tabasco’s.

No-Men is still

alive!

Van een van onze
oudgedienden.

De No-Men zijn weer bij
elkaar! Deze week wordt
er voor het eerst sinds
drie maanden weer ge-

oefend. De line up
bestaat nu uit : Dakkus
gitaar, jodokus, Dr

Volvo (bas is ook zanger
bij Butiscratcher 2000) en
No—Leen oftewel Leen
Steen. Er wordt gewerkt
aan een neder landstalige
single genaamd 'overc—
onsumptie'. Waarvan de
geplande release in de
lente van 2001 zal zijn.

Soatvan heelergpunk
3 Maart 2001 zal er in
Waterfront het festival
2001 'a punk odyssey'
plaatsvinden. Dit festival
zal in samenwerking van
Tocade en Rotterdam
Culturele Hoofdstad 2001
plaatsvinden.

Stardumb Records zal in november de debuut LP/Ccl van de italiaanse scum-punk band

‘the Nerds‘ uitbrengen onder de tittle ‘J ust Because She Didn‘t Wanna Fuck” waar 14 nummers
in de stijl van GG Allin, Frankenstein Drag Queens en de Tunnel Rats op zullen staan.
Daarnaast zijn er plannen voor het uitbrengen van een 7" van de surfband Beyond Lickin'.

Mamma,

ik ben een p

anker!

Tot en met 1 november loopt er in de kleine Showroom Mama aan de Witte de Withstraat een expositie over
punk. Waar verschillende prominente figuren uit de vroegere en hedendaags punkscene o.a. hun mooiste flyers

ten toon hebben gesteld.

edition 2

Opposition ràdìdVborlopìg stopped

Our keel threader from Spijk

radio

After two years

program 'Opposite' me
many local and international _
underground music RES

am. his Marco

and J-W Smile for a tijdj
with their weekly program

Mon stopped. It is

uncertain whether this show ever

contract Cenobites

The Cenobites go a single
and release a CD
Tocado records. The recordings
will in December in
be Excess studio
made. After which the GE
planned release sometime early

2001 will be.
Lovesteaks yet
stu di 0!

The recordings of the
Lovesteaks still have

more time taken up
than the band of pre-
thought (see interview elsewhere).
As a result, the tire has in
September and October no
made appearances. For this
full time in the making
numbers for
spend new CD. On
time of writing
the band has already 11 num-
heaters off and they still
but to two numbers
a stunner of an
to cast plate.

yet

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the

za]

0

ReleasePartylíeelergî'unklil

The recordings on a sunny Mother
the main hall of Nighttown were made.
Will soon be heard on CD.
Those who these recordings as soon as possible
to hear back on Friday may 24
November visit to the release party of the
HEP III CD Waterfront. Where every visitor
After paying the entrance CD directly
can take receipt.After voting on the
Tocado Homepage on which bands of the
HEP Ill public should see this play
release party. Is it certain that the Apers,
Cenobites, LReject, Riplets, Ragin 'Hormones
and Butt Scratcher 2000 their appearance may
make. Only uncertainty is whether or
not adding the hardcore band Shor fi me
to the bill.

A new day !

December 1 is the Rotterdam Face Tomorrow
Excess studio to three or four numbers on
take. These numbers are likely
be used for a 7 ", and a split 7" with
Springraìn. The split with Spring Rain will for which
apparently on a new record label Rotterdam
appear as provisional Rock0ut
Records. Face Tomorrow is looking for a
person or label to release their other 7 ".

And the next release is ......

come.

in another (monthly) shape will return
'' 'Times, what is certain is that
next one

Opposite

_ Magazine these days off

This free

inter- magazine will i.a.
views are with the New
Bomb Turks, Agnostic Front,
Millencollin and Tabasco's.

No-One is still

alive!

One of our
veterans.

The No-Men are back
together! This week
for the first time since
three months of weather GE-

exercised. The line-up
now consists of: Dakkus
guitar, Jodokus, Dr.

Volvo (bass vocalist
at Butiscratcher 2000)
No-Leen i.e. Leen
Stone. Work is underway
a down-speaking
single called 'overc-
CONSUMPTION. Of which the
scheduled release in the
Spring of 2001 will be.Soatvan heelergpunk
3 March 2001 will
Waterfront Festival
2001 'a punk odyssey'
place. this festival
in collaboration with
Tocade and Rotterdam
Capital of Culture 2001
place.

Stardumb Records will debut in November, the LP / Ccl of the Italian scum-punk band

'The Nerd' Offer under the tittle "J ust Because She Did not Want to Fuck" where 14 songs
style GG Allin, Frankenstein Drag Queens and the Tunnel Rats will stand.
There are also plans to release a 7 "surf band Beyond Lickin '.

mom,

I'm a p

anchor!

To an exhibition of November 1 runs in the small Showroom Mama on the Witte de on
punk. Where several prominent figures from the past and contemporary punk scene include their finest fl yers

have exhibited.
Punks-and-Pirates 2001 4.jpg
 

 

Ê—
&)
(
&
(—Îi
l}{
En
&
€)
{ ‘.4
@

Kunnen iullie ie even karl voorsîellen?

@@?Ty: lk ben Barry, speel gilaar en zing.
Î'@h@frá: lk ben Richard en ik speel bas.

 

rid: Ik ben Roland,
ik speel de tweede gilaar.
ll< ben Daan,

ar en loe een klein slukske.

ik mag niet zingen en

Da@ en: ik speel drums en ik zing

Er hebben zich wal bandwisselingen voor-
gedaan. ”( wisi al da’t Bari weg was, maar ik
wisi nog niet dat iullie ook een nieuwe

drummer hadden.

®arry: Die drummer die vond hel allemaal waî
le druk worden. Hii had nog een ander bandle
me’r vrienden en da? vond die gezelliger. Hii
had toch niel de ambìiie om heel erg door le

 

  
 

  

 

groeien, want hii vond dai Wii is vaak
speelden. Du is hii lerug le gaan naar zi'n
hobbyí‘ban om een keer per maanf

spelen. We zii goede Vriends; ap uif‘

elkaar gegaan.‘ En Bari speelde in twee
Peter Pan en Loves'feaks die gaan allebe‚ ‚‘
hard op he’r momen? ‘
combineren en uiteindel

 

overleg gezegd Bari speel? alleen nog in Peter
Pan en wii zoeken een nieuwe bassist We zijn
namelijk erg fanatiek en kunnen hel niet
hebben als er oplredens moelen worden
aigezel omdat er bandleden in andere band
spelen, omda? ze een ‘roep îoernoei hebben al
wai dan ook.

Ê@lrryz En hii (Richard) speelt ook nog in 'de

Spodes'.

Waî is dal voor band ?
Ri@lnard: Dal is
inspiraìie bron geweesl voor de Lovesleaks,

alliìd een belangrijke
lwee drummers gepikt.

Ë)@rryt en nu de bassisl. The spades is de enige
garage rock 'n rol| band ‘Uil Eindhoven.

Êì‘icha-rd1 en de knapste.

Eindhovense band zijn de laalsle tiid veel in de

aandacht. Er was laats? ook aandacht voor '

” -"= “er; f

ì@ûÉ &&

  
 
 
  

Da’: was nie? meer te

nodig hebben,

 
 
 
 

 

..

lÏJ‘ÛÛU“ ui‘vïil8ui

:Ü@u _ÜÎlLÏ-Q

het VPRO 'Lola da Musica’.

Volgens mii gebeur? hei‘ vaak dai als de groîe

programma

media zich ergens op S‘l0f1. Dai heî dan zo
gebrachl wordl dat heî voor buitensi‘aanders
wel leuk en leerzaam is maar dat insiders er
vaak heel wel wat op aan 1e merken hebben.

Jullie ook?
Barry:
opeens hele
rare dingen zeggen, Zoals:

Er klople geen ree? vanl Ik hoorde

leuke, inlelligenle mensen hele

”in Eindhoven is

maar één muziekzaak, één cafe en één
repeîiîiehok". Maar he? was wel leuk. ‘De
Effenaar’ diende een beetje als hei
bindmiddel. Daar komen een aamal bands

samen, die daar ook altijd spelen dus dal is
hars?ikke leuk. Ik vond het programma ook waî
eenzijdig om_ddf ‘He’i heel ‘erg. over s'roner rock
' ‘ er nier

 

The Spade „
bii die laalsle band moei |e vooral op de
zanger leh‘en. Richard wee? iii nog een paar
bands i‘e noemen wam‘ iii ben? toch meer de
incrowd man van de band.

Ri©n®r@: Nee, eigenliìk ziin de Lovesleake hier

wel hel neusje van de zalm.

Ik hoorde da’t iullie begonnen zijn als een

Psycho Billy band.

È©rry: Dal is heel lang geleden. In 'l995, toen
we nel een maand besionden, hebben we een
singelîie opgenomen (Pull over)‚Waar we nog
mei‘ een conîro bas speelden die werd?
afgewisseld met een electrische bas. Toen was
hei inderdaad couniry, psycho billy en rock ’n
roll. .Maar ze vonden ons in die scene al’riid al
hard en da? is zo‘n bee‘rie doorgegroeid naar
al bel nu is. Je heb? nog steeds mensen die
Îeel slag volhouden da’t ze nog sleeds psycho

illy in onze muziek kunnen horen en ik moei


Punks-and-Pirates 2001 5.jpg
 

Barry: Daar verbaas |e, |e over want er zi|n
heel die dat hebben

gedaan Er zijn in totaal zon vi|ttien mensen

veel mensen geweest

geweest die hem in Amsterdam hebben laten
zetten. En dan hebben er nog een aantal

mensen hen bi| nu eigen tattoeerder gehaald.

Wirt-\. {manager|z En er is nog steeds vraag
naar. Er zì|n nog steeds mensen die ons erop

aanspreken en die toch nog als ze in
Amsterdam zi|n bij die shop langs gaan om te

kijken of ze hem nog kunnen laten zetten.

En die mensen die mogen nu ook gratis bi|

optredens naar binnen of zo ?
Allen: Van mi| wel. Als ze even van
tevoren bellen mogen ze gratis

naar binnen.

Die tattoe's worden
gezet door
Dennis die

Amsterdam komt, |ullie
komen uit Eindhoven
waar kennen |ullie die

gast eigenlijk van?
â@rryz Dikke Dennis is een
oerpsycho. Een van de eerste
psychobillys van Nederland en in die scene
zi|n wi| opgegroeid. Iedereen kent daar dikke
Dennis volgens mi| wel. Het is een vriend van
ons geworden. Een keer een lied|e op de cd
meegezongen en uiteindelijk mee als vaste

mascotte.

Er gaan veel verhalen over Dikke Dennis te
ronde. Ik heb het verhaal van Paradiso met de
teuticissen gehoord en ik was zelf in Villa
Musica waar het ook aardig los ging. (verhaal
van Villa wordt aan de nieuwe drummer
verteld waarin Dennis met zi|n vrouw op het
podium komt. Haar de kleren van het liit
scheurt en o.a. een vuist in een van haar

lichaamsopeningen stopt.)
â@rrt‚fiz ik vond het leuk om het een paar keer
rock bitch. We

hebben er voor gek01en om gewoon rock ‘n

te zien, maar we zi|n geen
roll en geen circus|e te spelen We hebben vee
van die dingen afgezworen.
hebben we wel met grotere optredens vuurwerk

en ontploffingen.

   
  
 
 
 
  
  
   
 
 
 
 
 
 
  

Tegenwoordig.

 

 

Wat ik eigenli|k wilde vragen is ot |ullie nog

andere spannende verhalen hebben?

Î$©landz vertel dat verhaal dan van Drachtenl
Barry: Nee, in ieder geval trekken we alti|d
hele rare mensen aan die soms Zwaar over de
grens gaan.

(Na meer aandringen van Roíand:)

É@rr‘yz We gingen daar»"‘dp you Butt“ spelen en
dan vroegen we alti|d of er meis|es op het
podium wilden komen.

Dat gebeurde normaal dus nooit maar toen
klommen er twee meis|es het podium op en die
wilden het podium niet meer af en hebben na
afloop de hele band een trioot|e aangeboden.
(Roland: En Achteraf bleek
nog dat een van die meis|e een

”Ja, en toen”).

column schreef voor de Actueel

Staan er binnenkort nog

ieuwe releases ge—
. pland voor de
Lovesteaks?

‚Barry: Als het goed is
komt er tussen nu en een
week een EP uit op een
Duits label (Big Deal
records) waar vi|t lied|es op
—*‚. gekleurd vinyl komen te staan.
Verder gaan we een split single met de Nitwits
doen. Kom we op de verzamel plaat
’Eindhoven Rock City“ (iO-inch) waar alle

goede Eindhovense bands op komen te staan.

Kun |e mij iets over de Nitwits vertellen.

Ê@IFT'V: Ja, dat is de beste punkband van
Nederland. Tonny heeft in Loveslug gezeten en
B.D‚K. wat een van de eerste hardcore bands
Dus dat
legendarisch figuur. Hi| speelt nu ook in the
Hydromatics met Nikke van de Hellocopters.
De vorige keer heeft hi| ook twee lied|es voor

is een

van Nederland is geweest.

ons in de studio geproduceerd. Waarvan er
een op die split komt en de andere op de
’Eindhoven rock city’ plaat.

Zijn er binnenkort nog optredens waar |ullie naar
uitkijken?

Îìifâh@fdlr Noorwegen als ik het adres nog kan
En dan het Midden- Oosten, Irak,
Pakistan india, Kasmier als er niets te doen is,
als het rustig is. Bangladesh als het droog
bli|tt. Via lndonesië naar Australië. We hebben
het druk.

 
 
 
 

inden.


Punks-and-Pirates 2001 6.jpg
 

 

 

Ë©W°yz Hi‘| heefi zijn baan er maar vasl voor Hoe zijn iullie aan hem gekomen, heefi hii

opgezegd. |ullie een keer zien spelen?

Îíìialaaü’á: Ja, ik ben maar gewoon geslopl mei‘ R©l@ndz Nee, Barry heefi hem een keer
werken ik kreeg hel zo druk‚ Ik zou graag opnamens loegesluurd. Dìe we vorig |aar
werken hoor, maar ik h9b er 999” l'l‘3l meer Januari gemaakl hebben en daar was, hij diep

voor. _ van onder de indruk. Hi|

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
   
  
 
 
  
 

snapîe niet daî wii nìe1‘

Jullie hebben al veel in ‚ bll een boekingsbureau

zalen. Hi| heefi toen een

hel buitenland ge« _
oplreden voor ons

speeld hebben jullie “ _ geboekî in he|‘ Noorden
daî makkelijk kunnen ‘ ‘ " van Holland‚ in de
regelen? ‘ Weerde, en daar kwa-
âarry: Weel is wat he _ _ men lien man op al en
is, we komen ' _ 1 » Jan‚ Maar hij vond hel
spronkeliìk uit ‘ '- _ ‚ _ ‚ _ _ ’ ‘ech? harîs'likke goed.
psychobìlly scene en ‚‘ ' ‘ - | = _. Dus zo doende zijn we
‘ ‘ erbij.

“ Barry: Hel beginl er op

die scene is zo klein da
die niel nationaal is,
ew_oo_n

maar inîernaîionaal„-_ _één»

psychobilly ' . ;ï er de en

  

  
  

”Die Q_aèlen_‘
n Via die

 

“feel‘ ‚_È‘uro‘pa r.o_n'c_‘í ‘

kunnen spie
buìîen— da'n_|

 

sìnds we ‘ b‘

   
 
 
 
 
  
 
 
  

“" v‘olk. Maar lden ‘de we ‘selecfìo‘nal Season
‘ .speelde‘h w__c_xî de _hóof'clucl was e ‘die volgens
mij zelfs nog‘ een u"! _‘ “‚ ‘_ men. Was
'er gewoon' ge hon ‘ “ _
ê Baroeg ‘w‘as el

 

 
 
  
 

 

‚_ ‘druk‚ “alleen niel
“‘i‘ en ‘Wii sp‘èelden. M w_\l| bb‘en.ons er dan

ook bì| neer moeler‘ì‘keggen' do cle Psychobìlly
èmde òef‘emng ysyr__wan1 die

 

  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

scene voor Cn
gasten 'l_r|d‘e“n _ons fe _
hèrkennxngspunr in onze ‘mu ek'
_ ga '|e maar ‘gewoon v__e“r èr

 

 

l3ben geen

  

05 ja, dan

 

Zillen. Me‘knâ_‘

mensen dì_‘

 

“ Hebben‘íúllìe‘hdg afsluiîeq oorden voor de

  
  
  
 
    

 

Die hebben Hel‘ elkens over ‘dit p‘ro‘clu‘cl zus, [Ryoflerda‘rrisé‘1leze s” Wo 0 e_ nu een keer
“ Daî_ |s‘gewoon heel: " ‘ ‘ ‘
‘a_n‘ nog een van de
weinig mensen die al heèl lang ' hè?‘ vak zf
en nog echt v -b ndie pit zlin‘ clak gaa‘l We
kwamen hem‘ op .Noordenslag ‘tegen loen we “‘DëíîW‘ ||(r wil nog ev=n

er speelden en h‘l had daar "' Z'ln groîe bands om brieven le lypen‚ niet om muziek le maken.

 

 
 
 

renlabilì'relt en marge _z m‘oelen“
_ er‘alláarál: De groele‘_“ ‚ aan John

v<'3n '|‘ou ‘|‘n de Werk lees en

s _a_'re du| blad
a_n‘M‘ìcheal van

saai. Jan ‘Ten _Boqm is”

 

 

  

 

    

|l“dòí“cöriìpulers zì|n

5l°°n- M°°" h‘l l|ep W9l me? een L°V95le°ks„ Er zijn nu veel sîe veel band|es me'l compulers

shirl|e rond, Omdar‘ hij ons gewoon heel “‘ op hel podium. Er moet gewoon meer rock ‘n

leuk VlFÌCl en d0l W€fl<l heel erg stimuleren roll komen Dus ook geen tekslen over kunsl
moîiverend‚ ‘en ”ik heb gesîudeerd”.

over Rock 'n Roll.

 


Punks-and-Pirates 2001 7.jpg
ik les op de inîerneîpagino van Sterker door
Striid (hfipt//geî.îo/sds) de? iullie een demo uìî

hebben. Ik heb hem zelf nog nergens zien

liggen maar wm‘ kunnen jullie door over
vertellen?

Lizelì©nz Je ben? met aanwezig geweest in de
oefenruimle waar we net iels voor onszelf

hebben opgenomen [op minidis_l<) en ik denkt…

dat iemand v_cxn Sterker door S’triid' naar zo’ n
" cz_n‘ _iacxr geleden heef?
' in de

opname vcr_

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

geluisîerd 'gewoon eens

ondere'bqnds. Om zo miè

krijgen..

M@rüellel
Criviîs_ o

 

  

- eggen da’t Bè+ voor 'mîi fl(
een van de beste oplredens was (res? von de
bond mould inslemrnencle geluiden). België is
in vergelijking meî Nederland zo los. Echt heel
clie zaal was een hel dansen.

Anne: We hadden echt nog niels gespeeld.
Zelden we van :"‘En dan kom? er nu een inlro"
klonk? hel gelijk van Hey! en ging iedereen
pillen en stagediven, Hier is dat ioch anders.
Als je opîreedî steun natuurlijk al je kennissen
en vrienden vooral te kijken. Van "Hmmm. Oh
io, fouîie" of ”Niel zo lof". Als ze ie dan ergens
speel? waar ze je niel kennen is dü‘l ioch heel

anders.

Nodal er nog WQi verholen over Belgie worden
verìeld, hun
oplreden‚

Anne: Ons andere hoogle punl was in 'Dinge
Lizel'nen: We speelden toen mel Son of BlO
een sl<o band. Onder onze naam op de posler

sloncl heel groof rock 'n roll, We waren daar

over laalsle

 

verlelî Anne nog

îv__oor- of nadelen? '

Mensen

   
 
 
 
 

Ánn-e: Ze onthouden het eerder en h

 
 
 

 

een hel spelen en halvewege was he1von ”Hey,

l".

jullie spelen helemoal geen rock 'n rol
zeiden waren de ll

4

Anne: Jo, en wie dal

belclende bezoekers.

Wat kunnen mensen die iullìe nog nie? hebben
gezien, live van |ullie verwochlen?
Ä_' _<<îlz Mooie kleren _Doî h_cz_d_k:ien _we _;lgn'ee‘xsâ

in Belgïe gedaen _ _ _
„Ja,_ maar het is' geen_'g _mrnicl_< ‚van

 

  

 
 
 

  

__ we _oillemadl in hef nel_ of in helz'el'
gekleed gaan. We doen gewoon weer we zelf'
zin in hebben. De? zie ie denk ik ook op_ het
podium We hebben gewoon lol, vinden _e'nze
nummer'fies_ leuk __en willen' ze _gr_<ic__g_ vaqn
andere mensen laten l"io__ren_ ' ‘ '

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jullie spelen met drie 'meid'
Toch iefs wat ie niet al te va_u'‚
muziekwereldje. Heei‘î 'dif volgen

ie . zo _v'1'el
"ioch l:5iìzo_nde

Ä@ïáz Het heefi zo_'_
vinden ‘hei.
'meisiesbcmcl.

vrouwen speelt _
oplefien zich overal mee bemoeien en

ze ove_rczl l<rìlìek op

 

moeilìil<er zii_ "
waarom je ge
gemakkelijk
krijg íe iuisl flexìro‘»'c'ommentevor* van
maar zo kan ik he? ook wel".

Anne: Ik denk dan ”who? ‘lhe luck".

gewoon aanlrel<l<en wat ie zelf leuk vind en wc;?

Je moei

ie zelf wilt. Er zijn ook genoeg gosîen die
allemaal in pak geen en dan houd? iedereen
zijn mond. Meer als wii dan in rol<ies komen
dan kan he? opeens niel. Dan denk ik ook van

“pleur toch op”.

Als laatste wil ik nog wel even weten waar
iullie ìeksîen over gaan. '

Anne. Nou ze geen gewoon over gesien waar
ie wel of niet hier mee wil? drinken.

M@îë@lìâfi: Gewoon heel universeel over de
liefde, gebroken herten, auto's en over bier.

nne: En over cerloon neîworl< '.

 

 


Punks-and-Pirates 2001 8.jpg
 

fian het flyeren kon het toch niet

hebben gelegen want ik was toch
genoeg uitnodigingen voor het ‘le
(en gelijk laatste) Zalf Hoomtape
Festival' in Galarie Slaphanger
(Rozer Manzstraat 67) in Rot-
terdam City tegengekomen. Maar
ik denk dat de lage opkomst het
festival juist wel heel cool maakte.
Want wat is er nu gezelliger dan
met een paar man tussen de
platenbakken en strips naar een
paar bandjes te mogen kijken. Al
moet ik zeggen dat de anderhalve
gulden voor een half liter bier hier
ook wel aan meehielp. Nadat ik
samen met de man die deze blikjes
verkocht op het subsidie beleid
dat deze prijzen mogelijk maakt
had geproos, stond de eerste band
al klaar om te spelen.

[leze Low Point Drains. met mr.
Point als gitaris/zanger en mr.
Drains achter de drums. speelde
een soort mix van noise. blues en
garage punk. Met witte pakken en
dierenmaskers voor het visuele
vermaak.Wat noise achtige trucjes
met distortion pendalen en stof-
zuigslangen en heel veel coole
muziek die mij het meest aan 1.5.
blues explosion deed denken

konden ze mij wel vermaken.
Verder ook pretty cool waren de
locale kids die met hun vingers in
hun oren voor de open deur
stonden en de band lichaamsdelen
als tongen en middelvingers liete

 

zien‚Terwijl mr. Point opmerkingen
als "ln de US hebben ze de
Misissippi Blues maar hier hebben
we de Maas Blues" stond te
maken. lk vond het alleen wel wat
triest voor de andere twee bands
die nog moesten spelen dat het
drumstel van mr. Drains al
halvewege de set met tape bij
elkaar moest worden gehouden.

maar de volgde act Monobrain
had gelukkig geen drumstel nodig
om zijn ding te doen. Met een heel
cool masker waar een stel enorme
hersenen uit leek te groeien kwam
hij onder luid gejuich op. Maar het
gejuich verstomde snel toen het
Monebrain niet lukte om zijn
'wrange accordeon-noise' uit zijn
apparatuur te halen. Nadat het nog
een tijdje stil bleef en de zaal
lacherig opmerkingen als "Yeah
Monobrain, je gaat het helemaal
maken" ging roepen. Kon
Monobrain zich niet langer onder
controle houden en begon hij wild
met zijn apparatuur te gooien.
Zodat Frau Matusche wat eerder
kon beginnen. Om eerlijk te zijn
dacht ik dat ik deze band niet zou
kunnen trekken. Er werd een
super lelijk laken wat als bandvlag
door moest gaan opgehangen en
het drumstel moest plaatsmaken
voor een emmer. een plastic
vuilnisbak en een kartonnen doos.
Maar tot mijn verbazing bleek de
drummer hier

toch nog' aardig coole sound uit
te krijgen;Terwijl hij er lekker op
los ramde speelde de gitarist er
een soort van Dead Kennedy‘s
achtige punk sound bij.Toen dit zo
een tijdje doorging en er nog wat
vuurwerk in de emmer werd
afgestoken. Ging de band nog & la
Oblivians style over tot een
onderlinge instrumenten wisxel.
Na een wild optreden sloot de
band af met een cover van the
Space Marines. Het door nationale
tv bekend geworden nummer
“lipstick" werd zo lang uitgerekt
dat uiteindelijk het hele publiek
het catchy refreintje "l got cheese
on my dick, Let it be your lipstick"
wel mee kon bleren.

Dmdat ik labelhouder van Zalf
records hoorde roepen dat dit het
eerste en laatste Zalf hometape
festival zou zijn kan ik ';'ntcre:
seerden
verwijzen naar het zijn coole Zalf
magazine Met interviews. strips.»
reviews, en een top l0 van most
crappiest demo's around.

Voor meer informatie voor zijn
coole, thuisopgenomen‚ rotzooi.
garage noois en hardkoor tapes
kun je schrijven nnaar Ralf Zalf,
Isaac da Costastraat 363-A‚ 322l
Tj te Hellevoetsluis (stuur f l.60
aan postzegels mee voor een Zalf-
verrassingl) ‘

 

alleen maar door

 

 

 
   

p y de Vlerk voor hun
"Teenage Drama every Kid wil Understand" mini album was er kort
daarop al weer een zelfde feestje in de kelder van Dodorama. De zaal
die normaal gesproken wordt gebruikt voor experimentele techno-
en Afrikaanse volksmuziek acts. Deed mij sterk aan de hemel denken
waar de bands ook in een kale betonnen ruimte zelf hun apparatuur
naartoe moesten zeulen om er te kunnen spelen. Dit is natuurlijk niet
optimaal voor het geluid maar zorgt vaak wel voor net even iets meer
sfeer. Die er deze avond met de Ragin' Hormone: en the Parasites al
lekker werd ingebracht.Voordat de Apers aan een coole muzikale reis
door de tijd begonnen.Waar al hun oudere werk weer eens

voorbij kwam. Van iedere release werden alle nummers gespeeld
waarbij de band vertelde naar welke zomer ("en dan nemen we jullie
nu mee na de zomer van l99..") ze het publiek mee terug brachten
‚‚ ie de band op dat tijdstip veel droeg (witte bloesjes en
Hawai shirt ‘nog eens aantrok. Nadat ze stopten en het publiek aan
het einde va de reis dacht te zijn gekomen en snel de bovengelegen

bar opzö'dht Kwam de band toch nog even terug om nog,\@
-/

  
 

voor een handjevol mensen een paar songs van hun Teenage.
Drama plaat te spelen.

 


Punks-and-Pirates 2001 9.jpg
 

 

Het festival dat niet echt onder een geweldige naam
schuil gaat is volgens mijn bescheiden mening een van
de meest onderschatte festivals uit de regio. Want
hoewel de organisatie hier al zeker twee
opeenvolgende jaren een heel leuke line up bij elkaar
heeft weten te brengen en je bij dit festival zelfs met
een gerust hart de rest van je familie mee kan nemen.
Die zich dan kunnen uitleven op het luchtkussen, de
festival markt, het pon)l rijden en de micro kermis. ls
het toch altijd wat aan de stille kant op dit festival.

[lit jaar waren er wel enkele wijzigingen in de opzet.
Zo waren de dance- en de jaren zestig rock tent
verdwenen. Om ruimte te maken voor een extra tent
voor het locale talent. Zodat de vele locale bands een
langere set konden spelen.
De opzet van een grote tent

voor de iets bekendere
bands was wel gelijk
gebleven.

Het eerste optreden wat is
zag was van d
oorspronkelijke Spijkeniss
maar nu voor 2/3 Rot-
terdamse act Fever Dream
lk heb de laatste maanden .
een paar keer het genoegen gehad om deze band te
zien spelen. En of het nu in een bouwvallige zolder van
het Poortgebouw of een iets wat nettere zolder van
Villa Musica is. De band weet zich altijd goed aan de
situatie aan te passen. Filled under Sonic Youth spelen
ze een mooie mix van ingetogen en exploderende
noise nummers. Met Arno en Saskia als een solide
ritme sectie en Rene als krachtige frontman. Ondanks

Face ïnrnurmtu,
Sgnn ram, _
E ‘: anti Eiu Ef5

”h?, äì—‘l‘âüîiäí, ïeesaageäeeau

 

De woongemeenschap. in het Poortgebouw
organiseerd al jaren optredens in hun grote pand nabij
de Erasmusbrug. Maar persoonlijk vind ik dat ze het
dit seizoen een stuk beter hebben aangepakt Zo is de
benedenzaal er met het verplaatsen van de bai: '
een naastgelegen ruimte, een stuk ruime
geworden. Daarnaast is er met deze barruimte
ook een meer strategische ingang gecreëerd _e
ervoor zorgt dat spelende bands niet langer höeven
uit te wijken voor binnenkomende bezoekers. Dat het

 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

  
 

 
 
 
 
  

*: _ „ _ _.
het vroege tijdstip wist de band er nog een redelijk
optreden uit te persen. Nadat de Apers op het grote
podium hadden gespeeld konden de Tabasco‘s aan
hun laatste show voor de band met vakantie ging.

De Brabanders speelden een leuke punkrock set met
muziek die mij sterk aan de Queers deed denken. Die
ze met veel cynische humor over de wat troosteloos
lege tent aan de man brachten.

 

Het bleef ook leuk met de
Remoons. Drie vaste
krachten en een gastzanger
speelden veel Ramones
covers. En nadat iemand uit
het publiek het podium
beklom om om een eigen
nummer van de band te
vragen, werd het iedereen
duidelijk dat de band echt
alleen Ramones covers

speelde.Al werd er dan wat
rommelig gespeeld. Met deze overbekende set kreeg
de band toch nog een hoop voetjes op de dansvloer.

Hierna stonden de tegenwoordig met afstand beste
Spijkenisse band ‘Raise Kain' klaar om net als vorig
jaar als een van de laatste bands in de tent voor het
locale talent te spelen. Ook al konden ze hun
geweldige show van vorig jaar, toen ze o.a
Undeclinable Embushcade onder hun bewonderaars
konden rekenen‚ niet overtreffen. Gaven ze nog steeds
een prima optreden weg. Er werd jammer genoeg niet
al te strak gespeeld maar ze speelden hun sterkste
troef van perfecte instrument beheersing en mooie
samenzang wel weer mooi uit. in een set waarbij het
accent van de band ietsjes meer van punkrock naar
emo leek te verschuiven.

 

 

beter loopt bleek ook wel uit het grote aantal
bezoekers die deze woensdag de weg naar het
Poortgebouw hadden gevonden.
ik heb de eerste band Face Tomorrow moeten

missen maar ik hoorde dat de band met de nieuwe
zanger een intens optreden gaf dat muzikaal meer in
de erno dan in de oldschool hardcore richting was
gegaan.

fladat de band Springrain een paar maanden niet had
opgetreden wegens een lang verblijf van een lid in het
buitenland.Was dit na hun eerdere show in Rotown
huén tweede show na de break. De band had dus
g nieuwe muziek te horen maar ze bleken al wel
e r goed op elkaar ingespeeld te zijn.

laatste band van de avond de ‘Get up and Go'ers’
hten in een ieeggestroomde zaal een set met
eiharde old school hardcore ten gehore.Ailes bij el-

kaar weinig origlneel maar wel erg lekker.

 

 

 


Punks-and-Pirates 2001 10.jpg
 
 

Tl«c Apers —
Faster it’s is allri5ht 7"

(Stardumb Records)

1'wee jaar geleden al op tape

krijgbaar. Waar we op het bijgehorende
hoesje al konden lezen dat deze op—
names eigenlijk op vinyl hoorden te
staan‚ Nu is dat dan eindelijk zo ver
Geen dure. cleane opnames maar deze
was nog no op de DIY manier opgenomen.
Het een lekker rammelende geluids-
kwaliteit en geweldige punkrock num—
mers die na een paar draaibeurten
zeker naar boven komen drijven. Dat
het de band is gelukt om maar liefs
negen eigen nummers en 1 Ramones cover
op deze single te persen zegt verder

ver-

wel genoeg over het tempo van de
nummers.
Stardumb records, PO Box 21145. 3001

AC Rotterdam

*The Ragín’
àfHormones —

Sick’m’m
Rock ’n’ Roll

(Stardumb records)

Tqiet meer werktitel

beer and a Fanta please" uitgeko
Wat waarschijnlijk veel te maken h
gehad met het (na het uitkomen va
single_ verlaten van de band doo
Fanta drinker. Maar de nieuwe

geeft de kwaliteit van de band
perfect weer. Vergeet Def Rhyms

 

onder de “Two

 

wel
want

  

naam<“

00@/ %ijàâflijá

de zieksten.
liefhebbers

zijn gewoon
punkrock die

de Hormones
Supersnelle

van bands als the Nobody's, R.K‚L. en
Zeke zeker zullen waarderen. Bovendien
met teksten zoals die alleen uit de

hoofden van echte tieners kunnen voort

-bloeien ('I'm gonna slit yer throat
tonite', ‘Hey Fuck you too‘. etc)r
frmllias lheflpem

  

T 1‘ a v 0 l t a 5
‘ / A 19 e r s —
‚Beating up
Schoolgirls.

(stardumb records‘
terrific team—ups
vol. 1)

De hoes vermeld dat dlt het eerste

deel uit de terrific team—ups is. De
vele optredens die deze bands samen
deden heeft nu ook tot een samen—
werking op plaat geleid. Beide bands
zijn met twee nummers vertegen-
woordigd, De Travoltas met 'Reform-
schoolgirls in trouble' en ‘Endless

summer (part II>.Waarvan ik het eerste
nummer ietswat aan de saaie kant vind.
Maar het tweede nummer met zijn dikke
Beach Boys invloed waarin de band zijn
overbekende liefde voor het strand en
surfen bezingt is echter weer zwaar
ok. Tne Apers zullen met hun twee,
iets meer uptempo pop-punk nummers‚ nu
ook veel Travoltas fans voor zich
kunnen winnen met de nummers ‘Beat you
up' en ' I‘ve been waiting': wat ik nu
ook doe op vol. 2.

Copw Master — Five bw X

{Little People Records}

 

lemmer genoeg alweer de laatste
release van Little People Records die

 
 


Punks-and-Pirates 2001 11.jpg
 

wegens muzikale meningsverschillen is
opgehouden te bestaan. Van de vijf re—
leases spreekt deze laatste mij
Dersoonlijk het minst aan. De singer—
songwriter nummers van het NRA lid
zijn echter zeker niet slecht. Met de
welbekende Menno Bakker achter de
opname knoppen is er ook niets op de
opname kwaliteit aan te merken.
Persoonlijk spreekt mij het nummers
waarbij C.M. zijn akkostische gitaar
even opzij legt en versterkt het
nummer 'My past, My crime‘ speelt het
meest aan. Vooral voor de liefhebbers
van Beck uit zijn begintijd en van de
nieuwe sound van Mike Ness moeten deze
single maar eens uit gaan checken.

Puz — the

DEZE

aan de

single kwam.

kleur

 

van het

uit rond de oranjegekte van het
Europese kampioenschap. De band heeft
zich goed ontwikkeld want de eerste
keer dat ik ze zag spelen in ‘De Hemel

was ik er niet echt stuk van maar ze

hebben nu toch zeker een goede
skatepunksound ontwikkeld. Kant 1 is
de constante kant van de single met
twee goede songs die veel lekkere
breaks en goede samenzang in zich
hebben. Op kant twee staat mijn
persoonlijke favoriet 'Explain the
Way‘ met coole zangeffecten en het
mindere nummer 'Drunk‘. Ik geef ze
niet de 1006 punten die ze zichzelf

geven maar toch zeker een goede 759.

Sprimgraín —— Tomorrow
that will be the baw

(Better Company Records)

[)e oudste release die in dit nummer

staat omdat deze 7-inch tegelijk
uitkwam met de P&P nr.l. Daarom heb je
waarschijnlijk al in de bladen over
deze release. in de vorm van hun promo
of ‘deze single. kunnen lezen. Maar
voor degenen die dit toch gemist

hebben wil ik deze emo band toch nog
graag onder de aandacht brengen.
De single start met het nummer

 

‘Rainy

 

 

Day'. Met de Nomeansno basloop QTI
Need you' van "Why do they call me, r„
Happy?) die over gaat in de cleane
zangpartijen. mooie gitaarloopjes en

net knappe drumwerk van drummer Perry

m;reunie zijn

…FhUn covers de
‚ spelen doen zlaten slagen.

 

die we ook al van Raise Kain kenden,
Ik ben niet echt een emokenner dus ik

kan jammer genoeg niet goed zeggen
welke muzikale raakvlakken deze band
heeft. Maar aangezien deze band al

snel op een Zweeds label terecht kon
en al snel door Europa toerde zal dit
wel een van de betere emo bands van
Europa zijn.

Low Point Draims —
7" Demo

(Zalf Records}

lammer genoeg maar een van de twee demo

recensies in dit nummer (Hint, hint !
stuur die shit naar ons op!)‚ De band
is zo te horen naar een van de diepste
bunkers van Hellevoetsluis afgedaald
om deze heerlijk trashy DIY opnames te
maken. Met de basis van een rauwe
stem, een gitaar en een drumstel cre-
ëert deze band een heerlijk rauw rock
n‘ roll sound. Voor de liefhebbers
van the Oblivians en J.S. blues
Explosion een must. Ik geloof dat deze
band heel weinig optreed so be sure to
be there when they do.

Contact . Isaac da Constastraat 363
A. 3221 TJ Hell

Remooms —
Sm“ff Some Glue

(Area 5] Records)

Een Ramones coverband met leden uit

verschillende andere bands uit Vlaar-
dingen, Zes nummers (Blitzkrieg Bop.
Sheena is a Punkrocker. Rockaway
Beach. Lobotomy. Pet Semetary en Now I
Wanna Sniff some Glue). De band geeft

geen eigen interpretatie aan de
nummers maar probeert ze zo goed
mogelijk na te spelen. In muzikaal
opzicht lukt dit redelijk. Waar ik
alleen niet kapot van ben zijn de

zangpartijen die voor mij wel met iets

meer pit hadden mogen worden
ingezongen, De band zal net als iedere
coverband waarschijnlijk wel bakken
kritiek over zich heen krijgen. Maar

zolang de Ramones nog niet een nieuwe
aangegaan. Moeten ze daar
gewoon schijt aan hebben en gewoon met
' feestjes waar ze mogen

Contact 0192341959

 


Punks-and-Pirates 2001 12.jpg
 

:

dEi septem

Uoor mij de eerste kennismaking met de nieuwe
locatie van de Vlerk die gelijk ook onder de andere
naam "Waterfront" bekend moet komen te staan.
Omdat je altijd wel iets te zeiken kan hebben over
een nieuwe locatie. Zou ik de nieuwe ruimte nog te
steriel kunnen noemen. De zich al en toe onredelijk
opstellende en overijverige security vond ik ook een
minpunt. Maar dit is dan ook het enige en laatste wat
ik aan het pand aan de boompjes heb aan te merken
want alles bij elkaar genomen is het toch zeker een
verrijking van het Rotterdamse uitgaanscircuit. Waar
nu al een legendarisch festival heeft plaatsgevonden.

Dp de laatste dag van het tweedaagse festival stond
de locale band the Ragin' Hormones als eerste
geprogrammeerd. Hun eerste show met hun nieuwe
gitarist. Wat om half acht misschien wel wat aan de
vroege kant van de avond. Waardoor niet alle
bezoekers van de lager uitverkochte zaal van de
supersnelle punkrock kon genieten. Ze misten
hierdoor een goede show met ex-gitarist Cesco als
special act.Waaruit bleek dat de band zich nog steeds
blijft ontwikkelen.

[loor busproblemen en een latere show in de buurt
moesten de Tilburgse surfboys ‘the Travoltas‘ jammer
genoeg deze avond verstek laten gaan. Zodat de super
catchy punkrock van de Favorats wat eerder dan
gepland door de speakers knalde. Net als iedere band
(behalve the Buckweeds) met een release op het
Stardumb label en net als de eerdere keren dat ze in
de omgeving waren speelden ze een zeer aanstekelijke
set, met een leuke Beach Boys medley als uitsmijter.

En het bleef leuk! Want ook de mij onbekende band
Retarded bleek het in zich te hebben om een
overdonderd optreden weg te geven. Smerig en snel
spel met nog snellere aankondigen van de band
maakten ze voor mij tot een van de hoogtepunten van

“’taal Heriept release

eentdje

 

ijurnbêe.

‘ià

  

de avond. Zoals onvermijdelijk sloeg bij mij de overkill
aan bands bij de Belgische band the Buckweeds toe.
Het was natuurlijk heel cool om Marky Ramone
achter de drumkit te zien zitten en een band met veel
energie te zien spelen. Maar het klonk mij' allemaal het
even iets te eenzijdig in de oren.

Bij het optreden van de Apers ging het dak er voor
het eerst van de avond echt van af. Hoewel ze het
slechtste geluid van de avond hadden ontstond er een
heuse pit compleet met crowdsurfers. Hun poppy
punkrock werd degelijk gespeeld en zorgde voor nog
een kort half .uurtje in de Waterfront Zaal.

Íladat hun show in het Poortgebouw eerder niet
doorging hadden de mannen van Stardumb nu wel een
geweldige afsluiter met ‘the Huntingtons'. Bekend van
het Tooth en Nail label en sinds kort ook op een
geweldig split album met the Darlingtons ik was al
een liefhebber van hun (T&N) platen maar na ze een
keer live gezien te hebben kan deze band bij mij niet
meer stuk. De band kreeg ook een enorm gedeelte
van de zaal aan het dansen met hun punkrock vol
Ramones invloeden en coole podium act (wijdbeens
voor de lage microfoons zingen. een persoon uit het
publiek strak aankijken en hem zo dwingen met de
nummers mee laten zingen‚ crowdsurfen, etc.). in de
toegift kwamen er veel Ramones covers voorbij
waarbij ook gasten uit eerder spelende bands weer
het podium op kwamen om de nummers mee te
zingen. De band werd zelf twee keer voor een toegift
teruggeroepen. iets wat volgens de band nog nooit
was voorgekomen‚ zoiets moet je natuurlijk altijd met
een schepje zout nemen. Maar het was wel duidelijk
dat de band Nederland/Rotterdam voortaan een
warm hart toedraagt.

 
 

Îla de 7-inch ’Effe bier halen' die op 26 maart op Tacado records uitwam, bracht TotaalVerlept na 20 jaar hun
eerste album (Totally Wasted) uit. Met een goed gevulde zal was het aan de cover band Stiff Little Fingers met
Leen Steen op de zang en muzikanten uit Puz, Springrain en the Apers om de avond te beginnen. Dit was het
tweede optreden van de band en ondanks de foutjes kon het publiek de covers van o.a. the Misfits, the Dead
Kennedys, The Circle jerks, Minor Threat en andere legendarische punkbands en de verhalen van Leen Steen
over hoe het er in eerdere tijden met hemzelf en het punk zijn in het algemeen aan toe ging, goed waarderen.
Er werd een redelijke grote pit gestart en op een gegeven moment stond er zelf een heuse vuurspuwer voor

het podium.

De tweede band van de avond Fatale Gevollgen uit Duitsland konden deze avond om voor mij onbekende
reden niet komen spelen waardoor Totaal Verlept vroeger dan gepland met hun show kon beginnen. Hoewel er
tijdens hun show minder mensen bleven staan om naar de band te kijken dan bij SLK gingen de oude rotten
energiek van start. Met hun keiharde punk gemixt met een metal gitaar en zowel Nederlands- als Engelstalige
teksten deden ze mij wel wat aan de Nakse Bananen denkenÎmaar dan nog net een beetje harder. Beste nummer
van de set vond ik persoon het nummer 'Doofpot’. " }

 

 
 

 


Punks-and-Pirates 2001 13.jpg
 

Llliseguy
' H Peter

Pan
I;lar_rlew

íïÍe s*=g

L.Ëâ

B“«

 

Elp deze dag was ik nog aan het
uitzieken van een griepje todat ik
een telefoontje van Wiseguy
Jaap kreeg of ik zin had om mee
de gaan naar Hardewijk om daar
een show van hem en Peter Pan
te zien. Het leek mij wel cool om
de Wiseguys te zien openen
voor een van de best lopende
sleaze rock band van dit moment
en was benieuwd of de
V\fiseguys nog even goed
zouden speien als bij de release
party va:: Fase Kain df*‘-“

[Ie zaal waarvan ik de naam

ben vergeten. Bleek een net
nieuw pand te zijn met de wel
vaker toegepaste een bunker-
constructie. Zodat een bezoeker
boven de kantine/bar kan
bezoeken. en de trap aflopend,
in een mooie. grote zaal beland.
Enig nadeel van zo'n mooie zaal
en bekende band op de bill is
natuurlijk wel dat er altijd iemand
voor moet betalen. Zodat er niet
al te veel publiek in Hardewijk te
vinden was die vijfentwintig
gulden voor deze avond wiide
neerieggen. Helemaal niet omdat
hetzelfde publiek de avond
ervoor vijf locale bands voor
zeven gulden vijftig had kunnen
zien.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

maar gelukki
\Mseguys zich n
opkomst van de
speelde een en
nummers die te
met bands als
Supersuckers.
sleaze rock stijl
spreekt mij toch
grindpunk die
speelden. Met ‚
nummers en r u." “vu“:
lukte het ze zelfs om de
Eindhovenaren van Peter Pan
voor zich te winnen. Zoals
bassist Bart tijdens hun optreden
nog liet weten "\Mseguy: perfect,
honderd punten".

Peter Pan bl '

zelfs nog betert
ze op de laatst
Vlerk speelde _
verslagen op '
demon.ni). Voor 33__g
band nog niet
muziek te 0
Moterhead in ee
jasje die onder
een disco—skull ‘ a -

gespuwd. De we ge’8ëîoe
wisten de set, die met de
nieuwste plaat Killermachine
sterk is aangevuld van de band
zeker te waarderen. Zodat ze na
het horen van de laatste noot
tevreden naar de cafe's in de
buurt konden rennen het ni uw
uitgaansbeleid
kroegen na tw _
nieuwe klanten '

lînE

binnen laten).

 


Punks-and-Pirates 2001 14.jpg
  
  
 

ÛÜÊG @(ÎLÌGÏ
-@ÊEÊÜ €â[[
@@ @@ @@
ÊÊ SÊSÈË D_Û@lfi @|L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jullie hebben '
vandaag o'p'—

genomen. Is het

  

de_aersl'efke ' _
Deen: Nee, he
is niet de eerst

 

keer, moaf"'hè_ @
is wel de eersle:
keer dat we het '
zo' uilgeb'reid 'doen

Hiervoor"'‚ hebben jullie dus een demo
opgenomen?_ Is die ook in de studio
opgenomen??

Îrl’iâlìíâln: Jd, 'toen hebben we wel een half uur

opg'eno'mendus de? was wel goed.

Kun je door nog iets meer over vedellen, of is
daliels waar ie liever niel meer over praat?

Îräe|enz Da| _i_s
hebben we'heì niel meer over.

heel îroumoîisch dus door

To_ch ben ik die demo van jullie wel veel 1egen
gekomen d_us volgens mii hebben iullie ie er

helemaal niet zo erg voor geschaamd.

Trìelì-n: Toen niet nee.

| Cesco: He? is nie? ech? 'die demo‘ die we veel
oersfùùrdhebben. We hebben zelf heel veel

 

promo bandjes en heel veel verschillende
oeíenjruimìe _o|:>ncxmes. We zijn ech? de band
met dé‘ meeà‘le"demo‘s.
Ti’ìsll@nz Ja en mei de mins? verkochle.

D@_@fiz"We'hebben na die periode ook nog
opnàinès'.fgetnoakl‚ die slaan op een paar

verzumel‚cd‘s. .

Op de schorriémorrie cd?

@@@n: Jo, maar we slaan ook nog op
andere cd. Die heel ’Happy Doys‘. Dìe
gemaakl door een |ongen uil Frankrijk en dodr
slaan twee nummers van die opnames op.

 
 
 

 
 
  

ÜUË@ÜÌÍEG C[ZÌÔÜÌ@ËÊÊÊÌSËÍË @@@ÊÌÊ
ËË‘ÜÊE LLÊ®ËÜÊG lLlíE
m@Ü8ÊÛÛÜÜË Ümü®lfljlj@ld

 

 

UËÉÎ ÜÔÊL IJ@”Ü@Α
IJJCË ÜLUUMÌ
@ÜËÛËÜSËEEi

 

 
  

 

 

 

 

 

 

@@

 

 

 

  
  
  
 
 

yerzumelaurî
" @@@n: ‘Bortorì
Deon' __ ';iî
. N e d e rl o n d,
_|e maken een
mix van_$kae
een soor? skaîe- punk 'Three Da_ys S_cr'eq'm

Schoîlond. Verder poon"
Hulioonse bonds. '

 
 
 

  

een _Ê')uiîs'e en

  

Ik wisi wel dm‘ jullie op de sch_órrîemorrie"cd
woren uitgekomen. Woî is dm‘ pifecies voor een

label?
Deon: Heî ‘Red Eor Label' Die
|ongen had ons zelf opgebeld of we mee 'W|lde
doen en het is een volledig Nederld ds'fali_g
projec? geworden Ondertussen is da_l mbei __nu
bezig mei‘ Oufccxsîed Teens die ze ee'_'n__c'o_ l'rc|c_l
hebben aangeboden en verder doen ze de
disìrìbuîie van andere dingen. ' ‘ '

ui1_Alk_moor.

 

 

 

 
 

Jullie slaan toch een beetje bekend o_l
Nederlands talige punkband, wdf_ 'vinde' _ _
hiervan. ' ' '_
Îij'lâi1@hì Nou dC|l vind ik zelf niel echt wo_nî_w'__'e'
hebben ook Engelsîolìge 1eksten. __ "
C©â©@ Vonk |s he1 ook zo dol c1l____s men
nederpunk heefi, de? hel don over wel' 'v_

    
  
 

 

die

Vier lompe boeren die in een

 

klojoos gaaf.
bond gaan en alleen îwee akkoorden,

nummers kunnen spelen en er 'we?"-
dingen bi| zingen. En door voel i_l<_ mi|_ nie? e
bi| Thuis '

nî voor muziek maken jullie dan wel?

'C©Ë @: De? is olliid ons groolsìe probleem.

… ik zou zelf niel weîen in welk hok|e ik
onze muziek zou moeten sloppen‚ Hef is een
soort punkrock hardcore. We proberen er de


Punks-and-Pirates 2001 15.jpg
laatste tiid meer melodie in te brengen maar
een echte stiil typering zou ik er niet bij
kunnen verzinnen.

Tristan: Je hebt veel bands die beginnen met:
“We vinden de Queers een leuke band dus we
gaan de Queers coveren“. En als ze de Queers
dan kunnen coveren dan gaan ze zelf liedies
verzinnen maar dan lijken die dus ook op de
Queers. Wii hebben nooit covers gespeeld. De
eerste keer oefenen daar hebben we het niet
meer over, maar na de tweede keer hadden we
geliil< drie eigen nummers. Ook al leek het
nergens op. ll< bedoel dus niet alleen dat het
niet klonk, maar ook dat. het niet opeen

andere band leek.…

 
 

Jullie staan volgens mii ook bek

politieke teksten. wat kunnen ìúllie daar over

 

 

Het gaai dus over 'alles. Mad da

wat er in de kranten staat _en'waft

 

geloof ik,

Dus iullie hebbe "
Daan: De te '

iets te zeggen' en niet van ‘het is een; 0_ liefie '
”Trieîan:
de

Want er ziin wel eens dingen dat ik denk

voor l00 procent achter teksten stoan,
"nauw". Het is natuurlijk altiid de visie van de
zanger, maar als er dingen ziin waar iemand
anders echter tegen is dan laten we het weg.
Zo pleitte hii een keer voor de doodstraf. En
toen had ik zo iets van nou dat hoeft van mii
niet_ Maar over het algemeen ziin we het er
altiid wel mee eens
De die iullie

opnames vandaag hebben

opgenomen zullen worden uitgebracht op

Tocado Records. Hebben iullie die contacten
nog aan het Heel erg Punk festival
overgehouden? '

TTiâfi@n: Dat we op heel erg punk stonden,
kwam omdat we een bandie hadden

opgestuurd en hebben gebeld. Op zich was"ddt”

bandje ook niet zo goed maar als je een
bandie stuurt en belt heb je altiid kans. Dus hii

‘ Toen heb ik het na a.

zeggen? Waar ze over gaan, wìe schrijft Vze?y „' . die zeiden ook "dit

Ja het is ooi< niet zo dat we allemaal

z_óét’e‘nruimte‘.

kende ons natuurlijk wel van Heel erg Punk. En

had ons later nog live gezien in de Vlerk, want
toen kwam die naar ons toe met de vraag of
we hem nieuwe opnames zouden kunnen
sturen. Het is toen weer een tiidie stil geweest
totdat Leen met het voorstel om een single te

gaan doen kwam.

Ik weet ook nog wel" dat iullieïeen‘ hele tiid
geleden met een of andere_vagè obscure band
een split wilde uitbrengen dat_ is toen niet
doorgegaan hoe kwarn dat?” «f _

@@âe©: Wii hebben er ‚opieen geg'evè‘n' moment
vanaf gezien, want ik kreeg een keer een
bandje van die band Toen bleek dat er een of
andere toeter in. zat die het opeen of andere
de juiste tdo_nte spelen.
.hun lateniiho'ren Maar

manier niet lukte o "

  
 
 

   
  
 
 
 
 
 

'geweest.
fve vanaf
aat nog
daarna

redirect
pikte.
GI' We flU

  

"ik Weet ook‚nogluít een ver'/'\'«e'r'led'e 'dat iullie

probeerde om iullie fans via een eigen

nieuwsbrief te informeren. Doen iullie dit nog.
We waren door een
bands
geïnspireerd. Maar het is na drie exemplaren
Omdat we er geen zin

C@eee: lii weet te veell

andere, ook niet te noemen
ten gronde gegaan.

meer in hadden.

Maar kregen iullie er nog reacties op ?
Nee dat
eigenlijk ook nooit nieuws om erin le zelten‚
Trietan
wat vind ie nu interessant over iezeli? le kan

C@ee-ez ook niet en we hadden

: .la dan schriit ie over }ezelf, Maar ia
dan zeggen van ‘we hebben opgenomen' of 'we

hebben het erg naar onze zin gehad in de
Maar dat ziin echt van die details

v'dieyniemancl interesseert.

 

'Hoe loopt het trouwens met de optredens?

Want een iaar geleden deden jullie nog veel

 

pagina ;

; „ ..> „

«u;

ì‘‚::‘‚l

‚ !_l «.»,


Punks-and-Pirates 2001 16.jpg
 

 

 

 

 

 

 

 

êu?gpêuc@fiê m
ámgtgfdam &) maar°bä@@fi

«JE V'/—‚N '/EE'-„ D.'E/E DE JDC/Cf ZEGGE/\!, JE K‚— /\
ZE DE x/DDIJ u;T5T ZEVENDE E DDELIEKE ZENDE ‚:

\/‚L«./\4 /VEDED._/—…IJE NDE/WEN, (fil—“ ZE JUIS' V\'A"í'
'/ASTEEPDEZÉ* E‚AAI\ /ÏNDE/v I%ET‘ E'E'lw OD ZICH

Vv‘EL 5TEDKE /«/c‚4‚Ll-7 WEINIE «E;:‚LNDEIJENDE
‚A:;IJDGDA/x4/x/IEDING DIE NI_J TDC.— EEN DDDGDA/Wl/.A
MIST L’\..Á-T' E:: ECHT DIT EDDINGT ZD/—Es /K__N
MDDTEN EN DE EIE DA" IN \/EJCJEGEC(E TIJDEN
\/DDD DE zENDE/IJ DEED /%/—.AD ‚4.1.5 DE

SL./DEDSUCJKEPÍPS IN HET” LAND ZIJ/\! VdETEÎ/v‘ ZE
GELUKKIG JUIST TE HANDELE/N DDDD DE SAND
EËA_IJK OD DE' ETHED TE EDDIE/V

DE CDWED /5 UIT SEA.TTJ_E L(V\IAMEN DUS voan:

HEJA: Sl—IÛVN‘ IN DE I"/[ELKVVEE NDC; {:\/EN LANG-5 Eíu'
=J/—Al: BOOTS ZIJN CD;/E LEK [BEST V’VEL LEUK DM
EEN KEED NA EEN ‚TELEEDDNTDE NAAIZ DE \/DDD
Gí-î/à7‘l’5 TE EEZDEKEN] ‚v4A/v HET DEMEDANDT—
DLEI/‘v' N .E? T 2 NE.sz ‘DD1E ;DAEHETTI EEN
KDDT ‚TNT Ex-Te /IEWT …E DEED Vw‘AA/3ÏN e EEK DK-T
NI…» HET NA ‚AL DIE u . TN NDE; STF Ds FFKVFLDI-—
\/CÌND DM MET IJN ëf—xND‘ TE EDELEN SÜEELDEN
DE SUIJEIJSIJCKEQS EEN SET \/AN zD’N TWINTIE
MINUTEN, MET ENKEL NDMMEDS VAN ”TA—IE E\/IL
PDWEE:5 D: DDDK 'N @DLL" DIE" zE AFS.;DTEN MET
EEN /EP\/CIIJA4.ÏNE ‘\/Al\ HEV HD EET'S ED‘ íN
\/.DC'.G* DDK A.L_ WEED E‚c: W‚f—T EECODCEEIJD
CLEAN GESIJEELD (ZE Vxl/«.DEN 1MMEDS NK‘— TIG/VA.A(_
LI\/E ”DN AID"], KDN 1K MJ.: GEEN EETEIJ EEEIN
\/ N DE vr ND \/ 1F‘JIJSTCLLC/N DAN IJAL =/DDE DE
NEUS \/AIV DE EAND TE KUNNEN ZI TEN N»4 DE
ENDW KDNDEN WE NIET '/CDDE [SDEEN HDD/VET
QLIJ’x/EN ÜMDAT WE GELIJK DDDD MDEETEN
\/DDC? DE SHDV\' DIE DE 5u—DEES…DKEDE IN DE
MELKWEG (EINEEN SDE/_EN

 

 

 

N/—x CLINW DCJOl—T' TE ZIJ/\ GELCVDEN E/V DNE [__AI'VÉS
DE HLJIL_ENDE DLJ/VKS; DIE MIJ DIV? GELD /DDC/ EE'N
KAADTJE \/DÛD DENNYWISE (SDEELDEIV DEZELFDÊ
A\/DND I/N DE GDDTE‘ ZA.AL‚Ì SMEEKTEIV‚ \v/ÛDv—T DE
INGANG HADDEN CEEWÛIJSTEL_D ËN NA-DI'L‘»T VVE“ NDE
E /EN DA./VKZIJ ONZE -/‘DIENDEN ‘./f4N THE
DIJDDSITL—Î DE G'IJÛTE ZA.AI_ ‚'L'/\' VVA.PEN EESIVEEKT
DIV? DENNVWISE IN EEN UITPUILENDE ZAAL v"E ZIEN

 

SIJEL EN l/ÜONDEN VVE GIVE DD/ÁAKE’» »/DDE DE
ECHTE IJDCK '‚N _QÜLL. SHÜVN DIE DE fff/_.NNE’N LJIT
SEA.TTL I/v ZIC»H HADDEN ËN DIE KV\IAM ED
GEEUKKICE L./C< TEP DE‘ DE ‚# JONG VVE; HEL_E/WA.A.L
L/I"' ALLE ‚ALBUMS VVVAfx/flEA ‚vL/AA EDC ;’‚JDL-’ NOG

EEN TUNE VAN DE {DDUNTWQY «DLA/«T) EN Nu GINE_
DE SAND VVE/_ HELEMAAL LDDS.‘ /\4Eî" LANCE—
rT:DITKTT: DITAAD 'SDL_D_‘,E DE DNMTEEADE DDEES
DE SCHC IJES v N D ‘ ZANDED‚ ’_DDI WEE«D HET
Er HT EpN ”NV‘—):: J—LIUK IJIJT bE‚DEN. WAA.P DDK DE
M.ANNE'N \/AN DENNVWÏSE NA HUN EIGEN SHDV\‘
\/DDCÂ' HET DDDIDM \/AN EIA/EEN EENIETEN

 

 

 

 


Punks-and-Pirates 2001 17.jpg
 

my Ëísters’ .se’aaze
?írlllbends. .‚__‘?39m9r

 

Ladg

   
 

Na een spetterend
Poortgebouw te Rdtt rd
Lady!

 
 

en. Een

 
 
 
 
 
 
   
  

iaatst
hebben gehad
hoe vonden juiiie

heei tòf enïdat was dus de eerste keer
en het was 60 eéi onverwachts. En het
was biijkbaar âook voor een wedstrijd
voor een of ander„festivai. Dat wisten
we niet enf v gëns mij zijn we er
doorheen gekome Het was in ieder gevai
heei tot en he Was dus niet op onze
eigen instrumen n maar het was echt
kicken. -

  
 

Sigrid: Hoe kwam juiiie aan de naam
Lady! Die?

Hiide: Het komt natuuriijk automatisch
af van Lady Diane en die is dood. Eeico
van La Guerra heeft die naam voor ons
bedacht. want Mandy en ik heetten eerst
samen Cunt Kwen. Eeico zij voor de grap
dat Lady Die wei een toffe naam was. Hij
zei het puur en aiieen omdat dat Lady
Diane dood was, maar wij zijn er zeit nog
betekenissen achter gaan vinden. We
hebben achter Lady een uitroepteken
gezet, zo van Lady! Die, zij staat voor
de echte dame zoais die wordt
afgeschiiderd in deze maatschappij. Een
meegaande vrouw, het iieve huisvrouwtje
wat je moet zijn, dat beeid moet van ons
dood.

Mandy: Wat voor mij ook geidt, en ik
denk dat dit voor de rest van de band ook
geidt, is dat heei veei vrouwen zeggen
ais je zegt dat je ais meisje in een band
speeit dat ze het zo tot vinden maar het
zeit nooit doen. Dus wij roepen aiie
vrbuwen op een band op te richten of iets
te doen om te iaten zien dat je niet

minder bent dan een man. We staan
aiiemaai geiijk. Dus daar staat '
naam voor.

 

Sigrid: Denken juiiie dat het meer eenf
voordeei is ais je ais 3 meiden in een
band speeit of een nadeei?

 

voor mij iangverwacht optreden op 17 juni
kreeg ik eindeiijk de kans (zoais afgesproken met Hiide)
Rotterdamse vrouwenhand bestaande
gitaar/zang) en Ruth (drums) die zeker de moeite waard

 

 
 
  
 

—twéeen heei erg zuu

Die

  

2000 in het

uit Mandy

Mandy: We hebben nu heei sterk we hebben
nu twee keer opgetreden. Bijvoorbeeid in
de oefenruimte word je heiemaai gek van
die gasten die de heie tijd komen
kijken, het is wei heei ieuk, maar ze
doen dit aiieen maar puur en aiieen
omdat we drie meisjes zijn.

Miide: La Guerra oefende eerst in
dezeifde oefenruimte ais ons en bij hen
kwamen ze nooit kijken.

Ruth: Ik vind ook wei dat je ais vrouw
voordeei hebt en daar mag je dik gebruik
van maken gewoon. Laat maar zien dat je
een vrouw bent en pik er maar je
voordeien van. Je moet het niet
uitzuigen, maar je moet er gewoon dik
gebruik van maken. Kijk maar wat we
krijgen, we staan op een festivai en we
hebben ai twee optredens in de toekomst.
Gewoon dik van gebruiken, ja zo zie ik

 

het hoor.
Mandy: Niet echt in de zin van
gebruiken, ma waarom zou je een

  
 
 
  
 
 
 

wordt toch meestai
meisjes bent.
et echt ais e n voordeei

optreden afs
gegeven omdat
Rwïh: Ik zie
dat ik een vro
Sigrid: Kun iets meer
verteiien ove
Die, over hoe júi 1e

Mandy: Dat

 

   
 

kwam het steeds ‚
zouden toen eerst met íwee vrienden van
ons in de band gaah 7‘ daar kwam toen
niks van. Toen hadden we op een gegeven
moment een bezetting met een drumster en
e n bassist dus we Waren met 2 'n vieren

r daar kwam ook niet veei van want

nfi

' oen kon die niet oefeéen en toen kon die

We waren toen met 2‘ n
We zijn toen met
erken en hadden
5 nummers in de

iét oefenen.

 
  
 
 

een drumcomputer ga
op een gegeven mo


Punks-and-Pirates 2001 18.jpg
 

 

drumcomputer gezet en toen waren aiie
nummers ineens gewist. Toen kwamen we
Ruth tegen en toen waren we heei erg biij
want dit is gewoon de perfecte bezetting‚
Af en toe zouden we nog wei een gitarist
erbij wiiien hebben, maar dit is gewoon
perfect. Iedereen is gemotiveerd en dat
zouden we graag zo wiiien houden.

Sigrid: Speien juiiie ook nog in andere
bands?
& dy: Ja ik heb dus in andere bands
gespeeid. Maar dat doe ik nu niet meer
Ik speei nu aiieen in Lady! Die daar
concentreer ik mij nu heiemaai op.

 

Sigrid: Ik hoorde dat juiiie
op een compiiatietape stonden
voor vrouwen binnen de
punkwereid. Hoe kwam deze
tape tot stand en waar is
deze tape verkrijgbaar?
Ëiide: Dat heeft een meisjE<
uit Heiievoetsiuis gedaan
(Marit) en dat is nog niet
af. Daar staat Barbitch op en
daar staan wij op en voigens
mij weet ze nog niet zeker
wie daar nog meer op komen te
staan. En deze tape wordt
deze zomer of eind deze zomer
uitgebracht. Maar daar hoor
je dan nog wei meer over.

Sigrid: Wat zijn juiiie muzikaie
invioeden?

Mandy: Active Minds, F.I‚P.‚ Sieater—
Kinney, Sonic Youth. Voornameiijk dus
Active Minds want daar ben ik echt

heiemaai gefreakt van.

Ruth: Voor mij echt van aiies. Ik iuister
voorai meer naar het zwaardere werk
zoais Machine Head en Sepuitura. Die
zwaardere bands vind ik echt heei gaaf.
Op zich hou ik echt heiemaai niet van
punkmuziek, echt heiemaai niet. Maar om
te speien vind ik punkmuziek echt
geweidig. Mijn punkinvioeden komen echt
aiieen maar van die twee. Want voor de
rest iuister ik echt nooit punk. Ik hou
er ook niet van, maar om te speien vind

ik het echt heeriijk. Voor de rest
iuister ik ook veei naar eiektronische
muziek maar daar krijg ik niet echt

invioeden van.

Sigrid: Maar waarom vind je punk dan ieuk
om te speien, omdat het iekker simpei is
of omdat er veei energie in zit?

äwîh: Er zit veei pit in. En voorai ook
met hun twee, zij gaan echt met nummers
waar vrij veei punkinvioeden in zitten
heiemaai ios. Ik heb het ook echt moeten
ieren. Dat punkritme heb ik echt moeten
ieren. Toen heb ik bij een andere band
door de deur meegeiuisterd van 0 ja zo

 

”\

»\_.,‚___ …»-

gaat het. Toen heb ik het na gedaan en
toen dacht ik van 0 ja dit is het. Ik wii
er zeker ook in doorgaan. Voorai ook de
fiiis dan want ik ken nu aiieen het
ritme.

Ëiidet We gaan haar ook aiiemaai bandjes

en cd‘s iaten horen aitijd. Zo van dit
moet je horen!
Ê ?: Op zich vind ik dan de muziek niet

  

echt wat. Maar dan iuister ik voorai naar
de drums en dan denk ik 0 ja zo doen ze
dat.

Sigrid: Ik had ook de boekjes ge—7ezen
die juiiie hadden neergeiegd in de zaai
en toen had ik een beetje het idee
dat juiiie teieurgesteid zijn in de
punkwereid ieg eens uit waarom dat
zo is?
hiide: Het is niet zo dat wij
verbitterd zijn maar we hebben
gewoon ervaringen in de punkwereid
die heei negatief zijn. We hebben
het niet over aiie punkers, want we
mogen niet generaiiseren natuuriijk.
Wij wijzen aiieen op bepaaide dingen
in de punkwereid die ons dwars
zitten. Ik moet ook zeggen dat ik
mezeif niet een punker noem, want ik
wii heiemaai niet in een bepaaide
scene zitten. Ik wii aiies besiaan
ik vind aiies interessant. Niet

=„_‚aiieen de punkscene.

.Ä

Sigrid: Hadden juiiie nog een reden dat
juiiie die boekjes hier hadden neergeiegd
of hadden juiiie ze gewoon over?
@MÊh: Die reden was er zeker. Ais wü
gewoon speien versta je weinig van onze
teksten. En wij hebben echt wei wat te
zeggen. Daarom hebben wij ook die boekjes
gemaakt. We wiiien ergens graag dat het
overkomt. We wiiien ons goed profiieren
met de boekjes en de tekst erbij en een
mooie iay—out. Zodat het goed eruit ziet
en dat mensen snappen waar we voor staan
Mamdy: Vaak is het ook zo met optredens
dat ais je iets over de nummers wii
zeggen iedereen zit van SPELEN SPELEN.
Mijn ervaring is dat ik hierdoor vaak
ruzie heb gehad op het podium. Ik wii
toch graag mijn boodschap overbrengen,
maar ik doe het dan maar iiever subtiei.
De mensen die het wiiien iezen die iezen
het en de mensen die het niet wiiien
horen die wiiien het toch niet horen. Dus
dan kan je het maar beter zo opiossen.
@mîä: Maar we geven iedereen een eigen
keus. We dringen ze niks op. We ieggen
gewoon die biaadjes neer en ze kunnen het
pakken. En ais ze het niet wiiien hebben
gooien ze het gewoon weer weg.

Sigrid: Dat vind ik wei ieuk verzonnen
want ik vond het er eigeniijk een beetje


Punks-and-Pirates 2001 19.jpg
 

demo

groot uitvergroot hoesje
Maar dat was het dus niet?
h1‘co- Nee, een demo hebben we nog n1et
maar d1e w1ììen we e1nd deze zomer
m1ssch1en op gaan nemen.

een
uitzien.

Sigrid: Hebben ju77ie nog contact met
andere vrouwenbands in Rotterdam?
Ë;Ìáe: N1et 1n Rotterdam. We gaan
m1ssch1en nog met the R1pìets optreden.
Maar we hebben n1et echt contact met
Rotterdamse vrouwenbands. Voìgens mij
heb je d1e ook n1et zoveeì 1n Rotterdam.
We hebben weì contact met vrouwenbands

bu1ten Rotterdam maar n1et h1er.

 

Sigrid: Is er voÌgens ju?71e 1n NederÌand
een scene voor vrouwenbands of moet die
nog komen?

Ë1u@e. Op z1ch moet er geen vrouwenhand
scene komen maar er moeten weì vrouwen 1n
de scene komen. B1jvoorbeeìd dat de
mensen zeggen het 15 een vrouw en een

mens. In Amer1ka 15 de vrouwen en mannen
scene hee1 dev1ded. B1j een
vrouwenconcert komen aììeen maar vrouwen
en b1j een mannenconcert komen aììeen
maar mannen. En dat moet h1er n1et zo
z1jn.

Mandy: Nee absoìuut n1et. Je moet samen
en n1et apart werken. Je bent aììebe1

 

Le T1gr

@

Le

T1gre =

 

W1e nu aì n1et meer zonder de

‚ ggij
' ‘80 avonden van de VÌerk

-jaren

  
 
 
 

an moet zeker eens het

Éìaatste aìbum van Le T1gre
beìu1steren. Deze band

bestaande u1t Kathìeen Hanna (voorheen
zangeres van B1k1n1 K1ìì), Johanna
Fateman en Sad1e Benn1ng heeft name11jk
een heus jaren '80 new wave aìbum
gemaakt. D1t 1s e1genì1jk een vervoìg
van Kathìeen Hanna op de muz1kaìe
r1cht1ng waarmee ze met haar vor1ge
muz1kaìe project "Juì1e Ru1n" naar toe
g1ng. Maar toch 15 het weì een hee1

n1euw geìu1d wat Le T1gre naar voren
brengt. 20 maken ze naast g1taar,
strakke drumbeats en bas gebru1k van
aììerìe1 sampìes d1e afkomst1g z1jn u1t
hun e1gen pìatencoììect1e en DJ's. Naar
ver1u1d brengen ze ook een DJ mee op
tournee.

Natuurì1jk komt ook het fem1n1sme naar
voren op deze p1aat.
Maar het Ìeukste nummer 15 we] "Hot
Top1c” een 11edje wat een waar eerbetoon
15 aan hun e1gen (vrouwen) 1doìen.
Natuurì1jk hebben ze de namen sneì
1ngezongen want ze kunnen het n1et
aììemaaì eens z1jn over de namen d1e ze
1eder hebben gekozen. En het 15 dan weì
zo op pìaat vastgeìegd maar je kan ze1f

fflVly $íttle $ísters’

versch1ììend doordat je samen kan werken.
Een man 15 geen vrouw en een vrouw 15
geen man. Dat 15 samen, dat past.

Sigrid: Houden ju77ie je in je vrije tijd
ook nog bezig met feministische zaken?
Hi7de ik weet we? dat jij met die
internetpagina bezig bent?

Ë1ì@ez Ik ben hee1 erg met fem1n1st1sche
d1ngen bez1g. Ik breng d1t deeì ook in de
band, dat doen de andere ook. ik ben
bez1g met the X—WDmyn Coììect1ve en met
R1ot Grrr] Europe. Het opzetten van een
netwerk voor jongens en me1sjes 1n
Europa. Ik w11 ook graag dat die bands
meer contact hebben met eìkaar en dat d1e
er ook op 1etten dat vrouwenbands daar
ook 1n worden betrokken. Ik heb ook de

Heksennacht 1n Rotterdam gedaan. Ik ben
er echt heeì erg vee1 mee bez1g‚ Het 15
weì een beìangr1jk deeì van Lady! D1e

maar het 15 n1et het en1ge waar w1j voor
staan.

Mandy: Je moet er n1et te veeì de nadruk
op ìeggen.

R&th' Voora1 pìez1er!

 

(httpz//11sten.to.ìadyd1e
te1 010—467.68.47)

reviews

ook aììemaaì andere namen z1ngen a15 je
het Ì1edje met voììe borst mee z1ngt
aìdus Le T1gre. Ook de opener van het
aìbum "Deceptacon' 15 erg catchy, vooraì
door het handengekìap gedurende het heìe
nummer. Over het geheeì genomen 15 het
aìbum zeker n1et eenz1jd1g en ook heeì
vern1euwend.

Sîee er—K1nney = _
AìT hanne on the Ëae
©ne

 

Ïk heb ìang naar de reìease

van d1t aìbum u1tgekeken. Het
aìbum 15 over het geheeì genomen
behoorì1jk poppy. En het kì1nkt heeì

goed 1n de oren, met name gez1en het fe1t
dat e1genì1jk aììe nummers goed en
behoorì1jk catchy z1jn.

De teksten z1jn ook erg poët1sch. Hun
1nsp1rat1e voor d1t aìbum putten ze 0. a.
u1t de 5ex1st1sche rappers d1e de
Amer1kaanse B1Ììboards dom1neren en de
ve1e vrouwen d1e z1jn verkracht t1jdens
het groots opgezette Woodstock Fest1vaì
(1n de VS) van vor1g jaar. Ook z1ngen ze
over hun reactie op het succes van de
afgeìopen jaren.

Tot sìot is het Ìeuke hoes—
je erg met songteksten ene
aììerìe1 moo1e foto‘s

 


Punks-and-Pirates 2001 20.jpg
 

aan wedstrijden mee maar dat doen iullie

Tegenwoordig geloof ik niet meer.

Trl@Ü@nt In bnel begin wilde we echt heel graag
spelen. Dus sfuurde we overal bandies naar
toe. Dan kreeg ik van mi{ri gitaarleraar iefs
over ieugdcen’rrwn inlervol in Papendrecht En
hoewel doi echt nergens op sloeg, stuurden we
er dan loch meer een handi—e neer loe. Na een
îiìdie werden we loch een. beefie moe van zulks
soort opîredens. Je speelt dan voor ’Lwintig
man die hel dan ook nog eens helemaal niet
leuk vinden.

C@â©©t ik weel ook nog wel een reden waarom
we legenwoordig niel vaak meer aan zulke

wedstrijden meedoen Het was vaak minstens

  
  
 

:r.\.l"twr3[p

Za 2@ ‚_… e……P .

— HLLLL Haïa'L. HLL HLLEH …HEHL‘H. ‘

ÎHE LHEHTDHE.THE F_L‘HEHE EÍHEHÜ'E.
H…HHSLLEEEH. L.LLLLL1LLLELL ' …

-FHH. _HHEHEFLHSE. HHE. Ennmmnus
IJLLEHLLE. Emma HEHHHUHÎÈH. FELLLLLE. E.E.. _
ELELLTFLB; ELLEELHEL:LLL [SHHÎLE] -

— FEL‘LEHILHELLLLL. HLLL-Eu. HEE. iHUHH
_UHHEHTEH ‘ ‚

— HLLL5E HHLL1 [mm]. ÜHTEHHHH.
‘.ELLLLLERETLLLL ELanHL.L LLLLEFLLELL.
HELLELL’BFJELULS . _

-ÎHE HFELLE. mHEHEH FHÎHÎDES.
Snn DF ELLUEL.'JU…. HUDHHLUIJH ‚

3ö ëfl oEsûö De:?
— ËLBHH EFLLJLLL FHBH. DLL. FHLHFlEL-lï
H auw HBLHHE. EUHEEFLE. ELHHHD'LL‘EH

Ü…G‘MZ7 ;9_LLLDGEP

ÈÛ®G -

- HFEHE. ÎHHHSEIJE. [FLUE EEH]
HL'LLELEL ÉÎÚHLH. HLLLELERELLLLLL ‘
ÜHH LHL’E LE HDHEH IJF Hama 3

 

 

zonder

een holl uur

rijden. Waarna je
soundcheck een l<wortieri‘ie kan spelen op een
hele vreemde backline. Zonder dat we met

bevriende bands konden spelen
Loopt het tegenwoordig wel een beeîie mei de

optredens.
Nou nee.

 

We ziìr. een liìdie gestop?
mei overal Dandies heen te siuren, Moor ‘ne? is
wel de bedoeling dan‘ he? weer een beefie gaal
iopen. We hebben het !oofsîe half {oor onze
îiid vooral in de single gestopt en weinig
Nu we de

moeite gedaan voor oph'edens_

single hebben opgenomen gaon we wel weer
meer achler het regelen :@:

vcrn optredens oon

  

ËÊÊÊËLËËÊÊÊ ÊÉÊÊ

_D‘o 2 mpvermDe?
- EFFLLHÉHHLH. Ell'u‘ EELS FLELE. FLE‘U‘EH‘L.

DLL. EHELLL‘LLLEE. HERSTEHHHEH

_- ÎHE HFEHS. HLE" flHHEÈ ELHHHHEH. Haama

HLL SHLJLLE. fln HLLLLELLLL_LLLE. UDDHHHDÜEJE
flláLHEEÉH

' - umamsn. 5‘HBHE'T‘ ÉLBÈU. HEï HEEE.

ïLJLLEEL LIJLLL [UEHE LLLï HE mafia]
* UJH'LHHFHDHÎ. PLDÎTEHHHHÌ ‚

\]LFo 3 ÜJOÜSEÊDGCP .
— HELLE‘E LLLLLLL En HHHEHE. HELBELELL.
HELL HHHE

‚« FREE ïumnannm. EÏEHEH. LUELEEL_ELLLLL.

FIDÎÌEFLEHHL

253 €: @@@-@L…DG

\ _ ‘ °ÎHE HFEELE.1EEFLLLLELL SIJFLLLJELLELE.

HE Enum. HLLLELEHLLELLLL

‘- Hmmm LD &. CHF-E HE FDGHT.

FHFEHHHEEHÏ _
— ELLLLL Farma. HULL? HDLLE.
ULLLH mLLELL:EL. ULHHF.LLLLLEELL

V - ïHE HLFLELE. BELLE EHDHLHEEH

" De „ QÊQÎÏGÛIJ nei:“:

- LHH'T‘! HLE.THE FLHHTEH’HE. Eammflij

EEHIEH. ELLLHLL UE5ÎH " _
[UEHS Lm flE.íHHHS FEHîHJHL].
…Hï_EHFHUHT. HmEen‘am

 


Punks-and-Pirates 2001 21.jpg
373 38 3333733535<339 _
- Fxxxxxxxx LD x. EIF ÍÌÜFI.HEEHLEFI - '

fig 3 3 3303933D<33°
- Fxxxxxxxx LD x. LDUEETEHFE EFFFFF

BxFFxFFFF ‚ ‘
— îxxF BFFF.FF.E…HFFFF Lxxxxxxxxxxxxx=s

…L‘LH_ …UEHJH

;Zo 32 Dox… û@î3<33 ‚
- FxFFF x.cx x. FxxxeFxx. ExFFFFFFF

3335 333 ”xz7c3xxgsî * …
- HFFFFFxFLFLF BFFFFF. SLFFFFFx ‚
flxxx'xxxxxxxxx Fx‘xxx‘mexxxxxx _

DG ‚F ‚ [3933333393
— 'íxxF HFFFF_ Exxxxxexxxxxx_ ‚
D }. 3/BFïFFFF.MFFFF

De 3 6 3393333333?
_ FxFFxF xxx'-_ 'xxxx FF 'íFFFF

Ë5x 383 33 Ì . ….
— quFFFFF FF xFFFF EFLFïF

FxFFFFFFFFFFFFFFF ‚

— Fxxxxxxn L‚D_ LFF ‚xFFFFx xxxF LxxxxF EFFF
Fxe1FFFFF ‚ ‚_

- îxxF H_FFFF FFF; HxxxxxFFxxuxxx BFFF._ *
xIJFFFFFFFF ‘

— » Exxx'xxxxxxïxxxe, EFFFqu Fxxxxxx‘xxxxxe BFFFFL _

FF HFFFFIJF

— F.FFxF EFxeF.‘ x FxEJEE'E EFFFQFF“
TxxxxanF El_xxxxxF LF EFF_FFF FFFF
'íxxxxxxxFFxxxxx ExFFFFF Fxxxx‘xF‘ FFF

BFJEEÌ.
xxF ‘FxxeFxs.

[x=xxxxx ‚xxxxxx51
xxx‘xsstxx'nx'xFFx
‚BBDO
‚FFFFF_FFF

xfx"x® @@ ”3027933303

_‚- EEÎIDEHEE Efl NEEPx [FE’1’EHQ FEEÎHFHL‘Ì

BFFFFF HFïîFFFF5F _ ‚ ‚* 9

”30 @0 33039333 “33333“ “ ‚ ‚‚
— EFHH‘FBHF'x FLFFFx …HTËFxFBÜÙÎ
HFîFFFFFFx

Ë© @ \JGCÎGJJJJ '
- FxeFF xxeF ExxxxxFFx:xxxF. FFFFF ‘EFFF
EFFFxFFF. EIFF xxxxex “ ‘ ‚

T3733 3 <3<3G<3333G3 ‚ . *
-‚ ïxxF F_IFFFF îxxF FxFFxF HFFFFFFF _L‚F

‘ EFFF.‘ Lxxxxx [BELEHÌ]

ËF3 xy <3@<3<333D

- Fxxmexxxxx-' x.xx'F-‘ “‘FxFFFf’

 

Za 36 C<3scfx… y"3<333
-FxFFFFFF_ FFFFF'FFFF FJFxe
FxxxxxxF x'cx LFF xFFFF [BUFEFxÏFFFIJ
‚xxxxxsx x‘rxxxex:F ULFFFFxFFF'F '
’5Finflîíflflifl FF'FF îxxxxxxxFFqu.

Fx_.Fxxan FFFFLFF. FJFF HFFF

ttp:llwwwmedìaportoxg .
ont‘act: liveandloc_ax@s er_x_‘a xs4ax‘x. x

 


Punks-and-Pirates 2001 22.jpg
 

 

 

‘_hnunwuüdah fiwn»&‚mnnnüüâá ÀnHmâ ‚u.…

 

 

 

…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Punks & Pirates 2001 Zine